Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Bochnia –  Powiat nie godząc się z uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2012 roku  nr XV/155/12 i jej uzasadnieniem, wystąpił do Wojewody Małopolskiego o stwierdzenie jej nieważności.   W piśmie przygotowanym przez prawnika ZNP zwrócono uwagę na:

  1. Naruszenie terminu załatwienia skargi i złamanie tym samym art. 237 par. 1 Kpa.
  2. Potwierdzenie przez Radę Miejską prawdziwości zarzutu niewypłacania należnego wynagrodzenia nauczycielom w okresie kilku miesięcy 2011 roku.
  3. Ujawnienie wysokości wynagrodzenia pracowników bez ich zgody, co może naruszać ich dobra osobiste w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  4. Potwierdzenie w uchwale zarzutu dotyczącego zwłoki w przekazywaniu środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fakt, że do dnia dzisiejszego należne za 2011 roku pieniądze nie zostały przekazane przez organ prowadzący na konta placówek oświatowych  .
  5. Potwierdzenie zarzutu nieprzekazywania składek ZUS- owskich od pracownika i pracodawcy w ustawowym terminie.
  6. Bezpodstawne powoływanie się przez Radę Miejską na argumenty, które nie mogą stanowić należytego uzasadnienia bezprawnej działalności Burmistrza Nowego Wiśnicza.
  7. Naruszenie art. 225 par.1 Kpa w związku ze sformułowaniem w uzasadnieniu opinii: ,,ewidentne działanie polityczne żony byłego zastępcy Burmistrza Nowego Wiśnicza”.
  8. Mimo potwierdzenia przez Radę Miejską postawionych zarzutów, uznanie skargi za bezzasadną.
  9. Nieprzedstawienie żadnych argumentów będących podstawą nieuwzględnienia stawianych zarzutów, co generuje sprzeczność pomiędzy oceną stanu faktycznego, a końcowym wnioskiem.
     Wobec powyższego ZNP, Oddział Bochnia – Powiat przesłał wniosek o  unieważnienie przez  organ nadzoru prawnego w/w uchwały i przedsięwzięcie przez Wojewodę Małopolskiego  innych odpowiednich środków  celem zaprzestania naruszeń prawa przez organ prowadzący placówki oświatowe na terenie gminy Nowy Wiśnicz.

Małgorzata Stańczyk

Poniżej zamieszczam pełny tekst wystąpienia do Wojewody.

 

Wojewoda Małopolski

Jerzy Miller

( Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli )

 

   Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Bochnia Powiat zwraca się do Wojewody Małopolskiego jako organu nadzoru prawnego nad działalnością organów samorządu terytorialnego o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 29 marca 2012 roku  nr XV/155/12 w sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Bochnia Powiat z siedzibą w Łapanowie na działalność Burmistrza Nowego Wiśnicza.   

 UZASADNIENIE

             W związku z przekazaniem przez Wojewodę Małopolskiego, skargi na działalność burmistrza Nowego Wiśnicza, Rada Miejska w Nowym Wiśniczu wydała w dniu 29 marca 2012 roku uchwałę nr XV/155/12 uznając skargę skierowaną przez  Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego Powiat Bochnia za bezzasadną. Zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki , nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W/w skarga wpłynęła do  Rady Miejskiej 26 stycznia 2012 roku, zatem rozstrzygnięto ją po upływie 2 miesięcy od przekazania przez Wojewodę Małopolskiego, co stanowi naruszenie w/w przepisu. Jak poinformował Zarząd Oddziału ZNP Bochnia Powiat Przewodniczący Rady Miejskiej (pismo w załączeniu) sprawa rozpatrzona była przez Komisję Rewizyjną RM w dniu 17 lutego 2012 r.  Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uznała, że skarga jest bezzasadna, jednak w uzasadnieniu uchwały przyznaje, że zarzut naruszenia prawa w postaci niewypłacania należnego wynagrodzenia nauczycielom w okresie od kwietnia do czerwca 2011 roku jest prawdziwy. Organ gminy uznał, że opóźnienie w wypłaceniu kwot za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  nie może zostać uznane za naruszenie w zakresie wypłacania należnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela wynagrodzenie nauczyciela składa się m.in., z wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Opóźnienie w wypłacaniu jakiegokolwiek składnika wynagrodzenia nauczycieli stanowi  bezspornie naruszenie prawa. Rada Miejska w w/w uzasadnieniu wyjawiła kwoty jakie wymienieni nauczyciele i dyrektorzy otrzymali  w 2010 roku poprzez  podanie publicznie ich  danych  osobowych i wysokość otrzymanego przez nich wynagrodzenia. Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest poszanowanie dóbr osobistych pracowników (art. 11 Kodeksu pracy). Ujawnienie wysokości wynagrodzenia pracowników, bez zgody zainteresowanych, może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego , co potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z 16 lipca 1993 roku (I PZP 28/93). Organ gminy poprzez upublicznienie danych, które są chronione  dopuścił się kolejnego nieuprawnionego naruszenia prawa.

            W odpowiedzi na kolejny zarzut,  dotyczący zwłoki w przekazywaniu środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Rada Miejska po raz kolejny przyznaje, że występujący na terenie gminy Nowy Wiśnicz  stan faktyczny został przedstawiony prawdziwie przez ZNP Bochnia Powiat. Odpowiedzialnością za niewypłacanie należnych środków zostali jednak obarczeni dyrektorzy szkół jako osoby, które administrują ZFŚS.  Rada Miejska poprzestała na wyjaśnieniu sprawy w tym zakresie poprzez uzyskanie zapewnień burmistrza, że ,,prowadzi nadal działania mające na celu zwiększenie pozyskania dochodów”.  Na podstawie tej części uzasadnienia wynika, że Rada Miejska nie podejmie żadnych przedsięwzięć celem wpłacenia należytych środku na fundusz socjalny, które  do  dnia dzisiejszego nie zostały wpłacone na konto placówek oświatowych.

            Zarzut nieprzekazywania składek od pracownika i pracodawcy ( tj. składki zdrowotnej, chorobowej, rentowej, wypadkowej i na fundusz pracy ) dla pracowników zatrudnionych w placówkach na terenie gminy w okresie od maja do 14 listopada 2011 roku również został uznany za słuszny. Rada  Miejska w Nowym Wiśniczu po raz kolejny potwierdziła, że na terenie gminy dochodziło do naruszania przepisów ustaw.

            Powoływanie się przez Radę Miejską w uzasadnieniu do uchwały, na podobne problemy finansowe innych gmin, niską subwencję oświatową, niż demograficzny,  przepisy Karty Nauczyciela jak również na finansowanie z budżetu gminy urlopów dla poratowania zdrowia jako na  powody występującego na terenie gminy stanu nieprzestrzegania prawa  i podstawowych zasad prawa pracy jest całkowicie bezpodstawne.  Wskazane powyżej argumenty nie mogą stanowić należytego uzasadnienia bezprawnej działalności Burmistrza Nowego Wiśnicza.

Zwrócenie przez organ gminy uwagi  w uzasadnieniu do uchwały na ,, ewidentne działanie polityczne żony byłego zastępcy Burmistrza Nowego Wiśnicza”, która jest członkiem Zarządu Oddziału ZNP Bochnia Powiat, będącego autorem skargi, powoduje naruszenie art. 225 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z w/w przepisem nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. Sformułowanie zarzutu  kierowania się przez Panią  Małgorzatę Stańczyk – v-ce prezesa Oddziału ZNP,  innymi pobudkami przy złożeniu skargi, niż celami obrony środowiska nauczycielskiego, które reprezentuje,  stanowi realizację   przesłanki z  art. 225 § 1  Kpa.

             Rada Miejska w Nowym Wiśniczu, pomimo potwierdzenia zarzutów w uzasadnieniu do uchwały  z dnia 29 marca 2012 roku  nr XV/155/12 w sprawie rozpatrzenia skargi Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Bochnia Powiat z siedzibą w Łapanowie na działalność Burmistrza Nowego Wiśnicza, postanowiła uznać skargę za bezzasadną. Uzasadnienie do podjętej uchwały nie wyjaśnia w sposób prawidłowy załatwienia skargi na działalność organu gminy, gdyż nie przedstawia żadnych argumentów będących podstawą nieuwzględnienia stawianych zarzutów. Wobec  występującej sprzeczności pomiędzy oceną stanu faktycznego, a końcowym wnioskiem wnosimy o unieważnienie przez  organ nadzoru prawnego w/w uchwały i przedsięwzięcie przez Wojewodę Małopolskiego  innych odpowiednich środków  celem zaprzestania naruszeń prawa przez organ prowadzący placówki oświatowe na terenie gminy Nowy Wiśnicz.