Wciąż nie cichnie temat powodzi, jaka nawiedziła kilka miejscowości naszej gminy w 2010 roku. Pokrzywdzeni przez żywioł  przedsiębiorcy z tych terenów mogli skorzystać z pomocy państwa. Było to możliwe na mocy ustawy z dn. 12 sierpnia 2010 roku o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Rząd skierował wówczas do poszkodowanych pomoc finansową w postaci preferencyjnych pożyczek. Jej zasady podaję poniżej.

„Pożyczkę można przeznaczyć na usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.

  • pożyczka przyznawana jest jednorazowo, do wysokości poniesionej szkody, maksymalnie 50.000 złotych;
  • jeżeli, w dniu wystąpienia powodzi, przedsiębiorca posiadał umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, kwota pożyczki nie może przekraczać różnicy między wysokością poniesionych szkód, a wysokością odszkodowania określoną w umowie ubezpieczenia;
  • możliwość umorzenia w 100%: jeżeli, w dniu wystąpienia powodzi, przedsiębiorca posiadał umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 12.08.2010 r. i wykorzysta oraz rozliczy pożyczkę zgodnie z założeniami ustawy, podlega ona umorzeniu z dniem złożenia rozliczenia;
  • możliwość umorzenia w 75 %: jeżeli, w dniu wystąpienia powodzi, przedsiębiorca nie posiadał umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych i wykorzysta otrzymaną pożyczkę zgodnie z jej przeznaczeniem, podlega ona umorzeniu w 75%. Pozostałe do spłaty 25% kwoty pożyczki nie podlega oprocentowaniu.
  • okres spłaty pożyczki: do 3 lat;
  • okres karencji w spłacie pożyczki: do 9 miesięcy.”

        W Art. 7 pkt 3.  ww. ustawy wymieniono załączniki do wniosku. Jeden z nich brzmiał następująco:

„Do wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębiorca dołącza:

1) zaświadczenie wydane przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca wykonywania przez poszkodowanego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, potwierdzające, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi.”

     Pieniądze rozdzielane były za pośrednictwem Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Na jej stronie internetowej 26 maja 2011 roku ukazał się następujący komunikat:

„Zakończyliśmy realizację I etapu programu „Pożyczki – Powódź 2010”. Do 14 lutego 2011 roku przyjęliśmy 423 wnioski na łączną kwotę 17,9 mln zł.

II etap Programu. Tym razem, na niezmienionych zasadach, o pożyczkę mogą starać się przedsiębiorcy, dla których okres od  wystąpienia szkody nie przekroczył sześciu miesięcy. W II etapie wnioski przyjmować będziemy do 30 czerwca 2011 roku.”

 W dniu 12 czerwca 2012 roku zwróciłem się do MARR z wnioskiem o treści:

 „Szanowni Państwo,

zwracam się z wnioskiem, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o podanie (pocztą mailową) ilości podmiotów gospodarczych, które w gminie Nowy Wiśnicz skorzystały z pożyczek preferencyjnych przeznaczonych, w ramach ministerialnego programu, dla podmiotów poszkodowanych skutkami powodzi w 2010 roku. Proszę o rozdzielenie liczby podmiotów na poszczególne miejscowości. Jeśli ustawa o ochronie danych osobowych na to pozwala, proszę o podanie nazw podmiotów gospodarczych.

Z poważaniem Andrzej Stańczyk

Do wiadomości:

Pan Jacek Piłatkowski – Naczelnik Wydziału Pożyczek i Gwarancji w Ministerstwie Gospodarki”

    Splot kilku sytuacji sprawił, że dopiero 28 września 2012 roku, w odpowiedzi na moje kolejne pismo, otrzymałem informacje, o które występowałem do MARR. Treść pisma cytuję poniżej.

„W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 20 września 2012 r., niniejszym przedstawiamy wykaz podmiotów prowadzących działalność na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, które korzystały z pożyczek „Powódź 2010” udzielanych ze środków budżetu państwa przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie w ramach programu realizowanego na mocy umowy zawartej z Ministrem Gospodarki.

1.     Firma Handlowo-Usługowa „RAFKO” Rafał Kuc, Marek Kuc Spółka Jawna, (Niepołomice)

2.     Firma Usługowo Handlowa ANNA Anna Gaworczyk,

3.    Przedsiębiorstwo Usługowe „Rem-Bruk” spółka cywilna Andrzej Brzegowy, Kazimierz Kapcia, Krzysztof Brzegowy,

4.     Firma Usługowa Anna Jarosz,

5.     Przemysław Tworzydło Firma Budowlano Usługowo Handlowo Konsultingowa,

6.     Firma Handlowo-Usługowa Michał Gaworczyk.”

 PS

Straty powodziowe firmy „Rafko” potwierdził Burmistrz Niepołomic, bowiem na tym terenie  znajdował się zniszczony obiekt

                                                                         Andrzej Stańczyk